Jönköpings kommun

Jönköpings kommun

Beställare Jönköpings kommun

Inwhite arbetar som konsulter åt Jönköpings kommun sedan 2009 i projektet Uthållig kommun som bedrivs av Energimyndigheten. Inwhite arbetar med olika inomhus- och utomhus projekt inom kommunen där grunden ligger i att skapa framtidens belysningsanläggningar som tillgodoser människan, miljön och energifrågor.

Under våren 2011 påbörjade vi tre nya projekt åt Jönköpings kommun inom ramen för uthållig kommun. Vi kommer att projektera ny belysning för Sveahälls förskola, Hammargårdens äldreboende och i aulan på Ljungarumsskolan. Förskola och äldreboende är områden som är eftersatta när det kommer till frågan om belysning, men ack så viktig. Vår uppgift och utmaning blir att ta fram ett belysningsprogram som kommer att fungera som ett projekteringsverktyg för kommunen då de installerar ny belysning i äldreboenden och förskolor. I arbetet kommer vi ta del av forskning som gjorts och som pågår i relationen mellan demens och belysning.

Läs mer om Jönköping och Uthållig kommun

Projektet den uthålliga kommunen är ett projekt som bedrivs i tio olika kommuner i Sverige tillsammans med energimyndigheten. Jönköpings kommun är en av städerna.

Projektet innebär att tio olika kommuner skall gå i framkant och visa på belysningsanläggningar som är teknisk moderna där faktorer som reflektor teknik, ljuskällor och ljusplanering ingår under tekniskt modernt, allt detta i synergi för att kunna skapa belysningsanläggningar som är föredömliga till energieffektivisering och miljötänkande. Samt uppnå fullvärdiga belysningsanläggningar som skapar mervärde till stadens utformning, arkitektur och till stadens invånare.

Inwhite ljusmiljös medarbetare Julia Engberg är ansvarig projektledare och ljusdesigner för Jönköping kommun i projektet uthållig kommun.

De projekt som bedrivs är för utomhus och inomhus

Friaredalen- En park mitt i staden

Belysning är ett oslagbart verktyg för att öka tryggheten såväl som säkerheten. Att skrämma bort bus och vandalism med starkt ljus eller höga bärverk är ingen god idé, området kommer då få en otryggare miljö samt en mindre estetisk talande miljö. Parkbelysningens syfte i Friaredalen är att människor som promenerar eller cyklar skall kunna förflytta sig säkert genom parken. Man ska med hjälp av den nya belysningsplaneringen hjälpa gående- och cyklande att i tid upptäcka hinder och faror på och bredvid gång- och cykelvägen. Redan i projekteringsstadiet ska belysningsstrategin bestämmas så projektet kan planeras med utgångspunkt att energieffektivisera och göra Friaredalen till ett mervärde att vistas i även då mörkret faller på, samt en naturlig passage mellan bostadsområdena runtomkring parken. En tidig planering gör att alla som engageras i projektet kan arbeta med samma utgångspunkt, att projektera en grön anläggning som tar till vara på Friaredalen som ett mervärde till Jönköpingsstad samt Jönköpings invånare.

Gång- och cykeltunnlar

Gång- och cykeltunnlar är objekt i staden där det bör läggas stor vikt till utformningen för ökad trygghet hos gående och cyklande under kvälls- och nattetid. Ofta när gång- och cykeltunnlar utformas, utformas anläggningen efter fysikaliskt mätbara värden och krav. Standardlösningar som finns och används blir ofta till en skrivbordsprodukt. Genom detta glöms helheten och de ”mänskliga aspekterna” bort. Detta kan leda till problem med bländning, skeva ljusnivåer, sämre visuell vägledning, otrygghet etc.

LED-anläggningar för gatumiljö

Avsikten med projekt Rosenlund är att testa gatuarmaturer bestyckade med ljuskällan LED. Resultaten ifrån LED armaturerna ska ligga till grund för att den vetenskapliga processen rörande belysningsinstalltion och belysningsplanering utvecklas. Och på sikt möjliggör ännu effektivare belysningssystem inom kommunen. För att få reda på hur trafikanter och boende upplever den nya LED-belysningen utformades en enkät av Inwhite Julia Engberg och Sociolog Karin Engvall vid Uppsala Universitet. Enkätundersökning av anläggning 1 genomfördes under februari 2010 och enkätundersökning av anläggning 2 genomfördes under november 2010. I enkäten ställdes frågor om belysningen i området och generell jämförelse mellan den gamla och nya gatubelysningen.

Resultat presenteras under våren 2011.Relaterat
 

ICEBAR, Köpenhamn

Färdigställt: 2009 Isdesign: Thoms & Nilsson ICEBAR by ICEHOTELL är en upplevelse som inte liknar något annat. I …

Läs mer →